بسکتبال غرب آسیا/آنالیزومقایسه عملکردبازی دوتیم پتروشیمی بندرامام وشیمیدرتهران

مهدی چاروسایی،خورنا:ازسری مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا درمرحله نیمه نهایی این رقابتها دوتیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام وشیمیدرتهران به مصاف هم رفتند که درنهایت تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام توانست بانتیجه ۹۱بر۸۵تیم بسکتبال شیمیدرتهران راشکست دهد.

آنالیزومقایسه عملکرددوتیم رامیتوانید درپایین مشاهده بفرمایید:

– مهران شاهین طبع سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام ، در این مسابقه، از ۹ نفر از بازیکنان خود استفاده کرد!
-مصطفی هاشمی سرمربی تیم بسکتبال شیمیدرتهران،دراین مسابقه ،از۷نفراز بازیکنان خود استفاده کرد!

– صف شروع ( استارتر ها ) تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام ، در این مسابقه مجموعأ ۸۰امتیاز کسب کرد.
– صف شروع ( استارتر ها) تیم بسکتبال شیمیدرتهران، در این مسابقه ۷۲ امتیاز کسب کرد. –
– نیمکت نشینان( ذخیره ها ) تیم بسکتبال وپتروشیمی بندرامام ، در این مسابقه مجموعأ ۱۱امتیاز کسب کرد. –
– نیمکت نشینان ( ذخیره ها) تیم بسکتبال شیمیدرتهران، در این مسابقه ۱۳امتیاز کسب کرد.
یکی از مهم ترین بخش های مربوط به ” پیروزی ” و یا ” شکست ” در یک بازی بسکتبال مربوط به گل شدن و یا گل نشدن پرتاب های آزاد( پنالتی) بازیکنان است!

– شاگردان مهران شاهین طبع،درپتروشیمی بندرامام، آمار۱۲ پرتاب پنالتی موفق از۲۰ پرتاب زده شده را معرفی کردند (۸پنالتی را نزدند ) و حال آنکه،
شاگردان مصطفی هاشمی درشیمیدرتهران از۱۹پرتاب پنالتی خود،۱۵امتیاز را به ثبت رساندند!
– بخش ” توپ ربایی “دراین بخش تیم پتروشیمی بهتراز تیم شیمیدر عمل کرد.
۵ توپ ربایی سهم تیم پتروشیمی بندرامام درمقابل،۴توپ ربایی شیمیدرتهران

– در بخش بسیار مهم ” توپ های از دست رفته ” سهم پتروشیمی بندرامام، بیشتر از شیمیدرتهران بود و‌ پتروشیمی بندرامام ۱۰ از دست رفته داشتنددر ای بازی،

در این قسمت، تعداد Turnover های تیم شیمیدرتهران، ۸ ترن اوور بود که دقیقأ۲ ترن اوور کمتر از حریف بود.

– آنالیز مربوط به ریباند دو تیم هم۴۴ در مقابل ۳۱، به سود پتروشیمی بندرامام تمام شد.

– دربخش مربوط به پاس منجر به گل، آمار ، پتروشیمی بندرامام ۲۱در مقابل ۱۲پاس منجر به گل شیمیدرتهرام بود!

– در عرصه پرتاب های سه امتیازی هم بازیکنان پتروشیمی ، از۲۴پرتاب، ۱۳ پرتاب موفق داشتند و درمقابل شیمیدریها، ۱۰پرتاب موفق از ۲۵ پرتاب سه امتیازی خود را درون سبد جای دادند.

– شاگردان مهران شاهین طبع، جمعأ ۴۴ پرتاب منطقه ای را به مورد اجرا گذاشتند،که جمعأ۲۰پرتاب آنها به گل تبدیل شد.

-شاگردان مصطفی هاشمی ،جمعا۴۲پرتاب منطقه ایی رابه مورداجرگذاشتند،که جمعا۲۰پرتاب آنها به گل تبدیل شد

– بیشترین اعتماد مهران شاهین طبع، معطوف حضور ۳۹ دقیقه ای و سی وهشت ثانیه ای، جراردرابینسون شد که۲۶امتیاز کسب کرد.

– بیشترین اعتماد مصطفی هاشمی، معطوف حضور۴۰دقیقه ایی داکوان کوک شد و او نهایتأ ۳۵ امتیاز کسب کرد!

– در امتیاز گیری، از بخش مربوط ۱به ” تخلفات ” و یا به عبارتی ” ترن اوور”
پتروشیمی بندرامام ۱۵ وشیمیدرتهران ۱۱امتیاز بود

در منطقه موسوم به ۳ ثانیه ،شیمیدرتهران ۳۰ امتیاز کسب نمود و در این قسمت تیم پتروشیمی بندرامام هم ۳۴امتیاز بدست آورد.

درنهایت دربخش موسوم به Points in the Paint پتروشیمی بندرامام ۴امتیاز بیشتر بود!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.