گزارشی تصویری ازهمکاری صمیمیانه نیروی انتظامی باهوادران استقلال دررامهرمز

فرشیدفرجی-خورنا تصاویری ازهمکاری صمیمانه نیروی انتظامی با هوادراران استقلال بعد ازبازی دوتیم استقلال وپیروزی که هوادران استقلال به خیابانها آمدند وبه شادی پرداختند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.